#EUinmyregion – PRÍBEHY

Európska komisia pozýva expertov, ktorí pracujú na projektoch a programoch financovaných z fondov EÚ sú pozvaní zúčastniť sa súťaže #EUinmyregion. Výhercovia dostanú možnosť zúčastniť sa na Európskom týždni regiónov v októbri v Bruseli, kde okrem špeciálneho školenia dostanú aj možnosť svoj projekt zviditeľniť.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže príbehov v rámci kampane #EUinmyregion tak, že zašlú e-mail s odkazom na uvedený príbeh na adresu info@euinmyregion.eu (predmet: „EUinmyregion Stories“). Príbehy môžu mať akúkoľvek formu: fotografia, video, blogový príspevok, audionahrávka, príspevky na sociálnych sieťach, obrazy atď. Príbehy musia byť verejné a stále.

Najlepšie príbehy nie sú len obyčajným zhrnutím niečoho, čo sme ešte nepočuli. Osobným a autentickým tónom sprostredkúvajú zaujímavú udalosť. Vyjadrujú jasný názor, sú pútavé a zároveň informatívne. Môžu byť vtipné, zanietené, nezvyčajné, úchvatné alebo aj sarkastické.

Príbehy sa môžu zaslať do súťaže v akomkoľvek dátume v období od 1.apríla do 31. augusta 2020.

Traja víťazi sa zúčastnia na podujatí venovanom komunikácií, ktoré sa uskutoční 12. až 15. októbra v Bruseli.

Všetky podmienky súťaže nájdete tu a mnohé ďalšie užitočné informácie môžete nájsť na stránke Zastúpenia Európskej komisie. Zdroj: https://ec.europa.eu/slovakia/news/EUinmyregion_2020_sk

Humanitárna pomoc od Európskej komisie

Európska komisia koordinovala a spolufinancovala dodávku viac ako 1100 ton lekárskeho vybavenia do kritických oblastí v Afrike, Ázii a na americkom kontinente. Humanitárna pomoc sa začala 8.mája, celkovo sa uskutočnilo 45 leteckých mostov, ktoré, okrem humanitárneho materiálu a lekárskeho vybavenia, prepravili aj 1475 zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov.

Humanitárna pomoc bola poskytnutá v rámci iniciatívy Team Europe, ktorá je zameraná na podporu partnerských krajín v boji proti koronavírusu. V rámci tejto iniciatívy poskytla humanitárnu pomoc aj Slovenská republika, ktorá poskytla Keni materiálnu a humanitárnu pomoc vo výške 213 076€. Podpora obsahovala rôzne zdravotnícke vybavenie, ale aj obuv a šatstvo.

Medzi krajiny, ktoré získali humanitárnu pomoc od EÚ patrí aj Afganistan, Stredoafrická republika, Irán, Sudán, Haiti a ďalšie.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1424

Európska komisia zabezpečuje prístup EÚ k remdezviru na liečbu COVID-19

Európska komisia podpísala zmluvu s francúzskou farmaceutickou spoločnosťou Gilead, ktorou chce zabezpečiť liečebné dávky Veklury (obchodný názov pre remdezivir). Veklury bol prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19. Od začiatku augusta budú dávky lieku Veklury sprístupňované členským štátom EÚ a Spojenému kráľovstvu s cieľom pokryť najkritickejšie potreby.

Zmluva vo výške 63 miliónov eur bude financovaná z fondu nástroja núdzovej podpory, ktorý má pomáhať členským štátom v ich boji proti pandémií koronavírusu a jeho následkov. Touto zmluvou komisia zabezpečí približne 30 000 liekov pre pacientov, ktorí vykazujú najakútnejšie symptómy ochorenia COVID-19. Toto množstvo by malo pokryť potreby EÚ v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov. Liek bude rozdeľovaný na základe alokačného kľúča, ktorý bol vypracovaný s prispením Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Hlavným kritériom pri vypracovávaní kľúča boli rozdielne dopady pandémie na jednotlivé členské štáty. Komisia v súčasnosti už pripravuje aj spoločné obstarávanie na ďalšie dodávky lieku, ktoré by mali pokryť dodatočné potreby od októbra.

Remdezivir je terapeutikum proti ochoreniu COVID-19_určené dospelým a dospievajúcim vo veku od 12 rokov, u ktorých nastal zápal pľúc a ktorých stav si vyžaduje podpornú liečbu kyslíkom.

Remdezivir predstavuje prvú formu liečby, ktorej bolo 3._júla udelené podmienečné povolenie a uvedenie na trh. Hoci je liek v EÚ povolený je, v záujme zaistenia bezpečnosti, predmetom ďalšieho monitorovania. Spoločnosť Gilead bola požiadaná Európskou agentúrou pre lieky, aby do konca augusta 2020 predložila správu o účinnosti a bezpečnosti lieku a  do decembra záverečnú správu o štúdiách remdezviru. Obe tieto podmienky musia byť splnené, aby podmienečné uvedenie na trh mohlo byť zmenené na úplné uvedenie na trh.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1416

Ako byť počuť v Európskej únii?

Záujmy jednotlivých členských štátov v Európskej únií nezastupujú iba vlády a europoslanci, ale tiež zástupcovia regiónov majú možnosť do istej miery ovplyvniť európsku legislatívu. Starostovia alebo primátori majú šancu zdieľať svoje myšlienky a nápady v Európskom výbore regiónov. 

Jedným zo základných princípov fungovania Európskej únie je princíp subsidiarity, podľa ktorého by sa rozhodnutia v rámci EÚ mali prijímať na tej úrovni, kde to z praktického hľadiska dáva najväčší zmysel. V praxi to znamená, že rozhodnutie,  ktoré ovplyvní predovšetkým miestnu samosprávu by mali byť prijímané na úrovni miestnej samosprávy. K tomu je potrebné, aby miestne samosprávy disponovali možnosťou sa nejakým spôsobom zapojiť do rozhodovacieho a legislatívneho procesu EÚ.

Presne na to existuje Výbor regiónov (VR). Jedná sa o poradný orgán Európskej únie, ktorý obhajuje záujmy miestnych regionálnych samospráv členských štátov Únie a funguje od prvej polovice 90. rokov. Výbor regiónov je politické zhromaždenie volených miestnych a regionálnych zástupcov. Zaisťuje inštitucionálne zastúpenie všetkých území, regiónov, miest a obcí v EÚ. Jeho hlavnou úlohou je zapájať regionálne a miestne orgány do európskeho rozhodovacieho procesu.

Rada EÚ, Európska komisia alebo Európsky parlament musia konzultovať s Výborom regiónov vždy, keď rokujú o návrhu, ktorý sa týka miestnych a regionálnych samospráv. V prípade, že by k tejto konzultácií nedošlo, Výbor sa môže obrátiť na Súdny dvor EÚ. V oblastiach ako vzdelávanie, verejné zdravotníctvo alebo hospodárska súdržnosť sú tieto konzultácie dokonca povinné. Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ sa výbor skladá z 239 členov a náhradníkov, ktorí sa stretávajú až 6 krát ročne. Členovia výboru majú 5-ročné funkčné obdobie.

Jednotlivý členovia (starostovia, zástupcovia regiónov apod.) sú nominovaný jednotlivými vládami členských štátov, ktorý tvoria národné delegácie jednotlivých štátov. Veľkosť delegácie závisí od veľkosti daného štátu.  Najväčšiu delegáciu maju Francúzsko a Nemecko – 24 členov, najmenšiu delegáciu má Cyprus – 6 členov. Slovenská delegácia je 9 členná, jej predsedom je Juraj Droba a členovia sú Andrea Turčaňová, Ján Ferenčák, Jaroslav Hlinka, József Berényi, Matúš Vallo, Milan Belica, Miloslav Repaský a Rastislav Trnka.

Zdroj: https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/linksdossier/vybor-regionu-jedna-z-cest-jak-byt-v-eu-slyset/ 

Cena za občiansku solidaritu venovanú boju proti koronavírusu

Európsky hospodársky a sociálny výbor chce oceniť až 29 iniciatív solidarity v EÚ a Spojenom kráľovstve, ktorých cieľom je bojovať proti koronavírusu a jeho následkom. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHVS) udeľuje každoročne Cenu pre občiansku spoločnosť, tento rok však bude nahradená Cenou za občiansku solidaritu. Cena je určená pre iniciatívy, organizácie občianskej spoločnosti, súkromné spoločnosti, ale aj pre jednotlivcov, ktorí významne prispeli k riešeniu núdzovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a jej vážnych následkov, čím prispeli k zlepšeniu situácie a zvýšeniu solidarity v celej EÚ.

Termín podania prihlášok je 30.septembra 2020 do 12.00 hod. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na plenárnom zasadnutí EHSV v januári 2021 v Bruseli.

Viac informácií o iniciatívach, ktoré sa môžu zapojiť, systéme vyhodnocovania, celkovej výhre a mnoho ďalšieho sa môžete dozvedieť tu.

Udelenie Ceny za občiansku solidaritu výsledkom spoločnej európskej reakcie na pandémiu koronavírusu. Európska únia mobilizuje všetky prostriedky v snahe pomôcť svojim členským štátom pri koordinácií ich reakcií a pri poskytovaní objektívnych informácií o šírení vírusu. Viac o opatreniach EÚ v reakcií na koronavírus sa môžete dozvedieť tu.

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sk?fbclid=IwAR1t9cq_gFSkyDoTqgtKYQfMQRnso32MPapyUOuzWZE77P3RM3yW6rVY

https://ec.europa.eu/slovakia/news/cena_za_obciansku_solidaritu_2020_sk IAk