Nové pravidlá pre dočasné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru

Kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru by mali byť umožnené maximálne na obdobie jedného roka namiesto súčasných dvoch rokov.

Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktorý vo štvrtok 29. novembra 2018 pomerom hlasov 319 (za): 241 (proti): 78 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Nariadenie novelizuje takzvaný Kódex schengenských hraníc, ktorý členským štátom umožňuje zaviesť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru v prípadoch závažného ohrozenia verejného poriadku či vnútornej bezpečnosti.

Schválený návrh predstavuje vyjednávaciu pozíciu EP pred rokovaniami s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nariadenia. Ministri členských štátov sa na svojom mandáte na rokovania s EP dohodli už v júni.

Poslanci okrem iného presadzujú:

  • skrátenie počiatočného obdobia výkonu hraničných kontrol po ich prvotnom zavedení zo súčasných šiestich mesiacov na dva mesiace;
  • obmedzenie celkovej maximálnej doby výkonu hraničných kontrol po ich prvotnom zavedení, teda vrátane akýchkoľvek následných predĺžení, zo súčasných dvoch rokov na maximálne jeden rok.

Poslanci zdôrazňujú, že aj dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach má dosah na voľný pohyb osôb v rámci schengenského priestoru, a preto by tieto kontroly mali byť využívané iba vo výnimočných prípadoch a ako posledná možnosť.

V prípade predĺženia dočasne obnovených kontrol na vnútorných hraniciach nad rámec počiatočných dvoch mesiacov by členské štáty mali podľa poslancov predložiť správu obsahujúcu detailné posúdenie rizík. Po šiestich mesiacoch od zavedenia pohraničných kontrol by akékoľvek ďalšie predĺženie ich trvania malo podľa zákonodarcov podliehať schváleniu Rady (ministrov) EÚ, pred ktorým by Európska komisia mala uviesť, či je takéto predĺženie v súlade so zákonnými požiadavkami. Parlament by zároveň mal byť do tohto procesu intenzívnejšie zapojený a o jeho priebehu lepšie informovaný.

Súvislosti

Kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru aktuálne vykonávajú Dánsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko a Švédsko. Dôvodom ich zavedenia boli mimoriadne okolnosti súvisiace s migračnou krízou, ktorá eskalovala v roku 2015. Kontroly zaviedlo aj Francúzsko z dôvodu pretrvávajúcej hrozby teroristických útokov.

 

Zdroj: www.europarl.europa.eu

Diskusia pre stredoškolákov o Európskej únii

V pondelok 26.11.2018 sa v priestoroch Súkromnej Spojenej školy EDUCO na Slanickej Osade v Námestove stretla viac ako stovka mladých ľudí – študentov 3., 4. a 5. ročníka školy s osobnosťami reprezentujúcimi dve hlavné inštitúcie Európskej únie – s poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom a vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislavom Mikom. Diskusia organizovaná informačným centrom Europe Direct Trstená bola zameraná na témy Budúcnosť Európskej únie, Potreba angažovanosti mladých ľudí v európskych témach a Prečo ísť voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019.

Po úvodnom privítaní každý z hostí ozrejmil študentom fungovanie kľúčových európskych inštitúcií a význam účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ďalšie ich príspevky boli venované téme, čo prináša Európska únia pre mladých, vysvetleniu pojmu populizmus v kontexte Európskej únie. V súvislosti s touto oblasťou sa hostia venovali aj mýtom o Európskej únii a poukázali na dôležitosť rozvíjať u mladých ľudí kritické myslenie. Študentom poskytli užitočné typy na webové stránky, kde môžu nájsť pravdivé informácie. Vo svojich príspevkoch sa dotkli aj aktuálnej problematiky Brexitu. Študenti sa pýtali najmä na výhody a nevýhody Európskej únie, zaujímal ich aj problém rozdielnej kvality výrobkov niektorých značiek v rôznych krajinách EÚ a jeho riešenie.

„Keďže som ešte voliť nebola, ale už môžem, tak som rada, že nás povzbudili k zodpovednosti voliť. Páčilo sa mi, že nás informovali o výhodách, že sme v EÚ.“  (Kristína, 18 rokov)

„Pán Miko nám vysvetlil ako to funguje na konkrétnych príkladoch, ktoré riešil, zažil, videl. A to sa mi rátalo.“ (Kristián, 19 rokov)

Aj na základe pozitívnych vyjadrení študentov po skončení podujatia veríme, že táto jedinečná príležitosť dozvedieť sa informácie od ľudí, ktorí sú v priamom kontakte s dianím na pôde európskych inštitúcií podnieti študentov viac sa zaujímať o európske témy a rozhodnú sa využiť svoje právo voliť v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu.