Nový rozpočet EÚ – moderný, jednoduchý a flexibilný

Európska komisia predstavila návrh dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 až 2027, ktorý je vyváženou kombináciou škrtov vo výdavkoch a nových zdrojov. Zohľadňuje na jednej strane úlohu Európy pri zaistení bezpečnosti a stability v nestabilnom svete a na strane druhej príjmový výpadok v podobe brexitu.

 

Rozpočet má byť:

Moderný: menej byrokracie pre prijímateľov a riadiace orgány = jednotný súbor pravidiel.

 Jednoduchý: štruktúra rozpočtu je prepojená s prioritami Únie; radikálne zjednodušenie používania finančných nástrojov aj vďaka fondu InvestEU.

 Flexibilný: vyššia flexibilita v programoch a medzi nimi, posilnenie nástrojov krízového riadenia, vytvorenie novej „rezervy Únie“ na riešenie neočakávaných udalostí a núdzových situácií. 

„Mám dve odporúčania do budúcna. Po prvé, na maximum vyčerpať prostriedky súčasného rozpočtu na roky 2014-2020, pretože ide o najštedrejší rozpočet čo do tradičných politík ako kohézia a poľnohospodárstvo. Druhé odporúčanie sa týka využívania budúceho rozpočtu. Aj Slovensko sa musí naučiť menej sa spoliehať na granty a viac preniknúť do nástrojov na výskum a inovácie alebo do nástrojov, ktoré kombinujú verejne a súkromné investície. V tomto kontexte by bolo ideálne zriadiť na Slovensku efektívnu investičnú platformu, ktorá by umožnila takéto čerpanie.“ uviedol podpredseda Európskej komisie a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. 

Aký rozpočet navrhujeme?

  • Celková výška: 1 135 miliárd eur,  čo zodpovedá 1,11 % hrubého národného dôchodku (HND) 27 štátov EÚ. Táto suma zahŕňa aj Európsky rozvojový fond. 

Výdavky:

  • Vyššie výdavky na financovanie nových priorít: výskum a inovácie, nezamestnanosť mladých, digitálne hospodárstvo, riadenie hraníc, bezpečnosť a obrana
  • Zdvojnásobí sa rozpočet programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity

Úspory:

Mierne zníženie financovania, približne o 5 %, v oblastiach:

  • spoločná poľnohospodárska politika
  • politika súdržnosti – bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri podpore štrukturálnej reformy a pri dlhodobej integrácii migrantov.

V súvislosti s budúcnosťou kohéznej politiky podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič uviedol: „Teraz bude dôležité do 29. mája férovo nastaviť kritériá kohéznej politiky, na základe ktorých sa stanovia národné obálky pre jednotlivé členské štáty. Chceme predísť dramatickým zmenám vo finančnej pozícii jednotlivých krajín a regiónov. Preto som navrhol, aby sme mali napríklad takpovediac záchrannú sieť, čiže akýsi interval proti takýmto výkyvom, a tiež za to, aby HDP zostalo najsilnejším alokačným kritériom“.

Príjmy:

 

Kombinované financovanie: nové peniaze (zhruba 80 %) + prerozdelenie príjmov + šetrenie (zhruba 20 %).

 

Nové vlastné zdroje financovania dlhodobého rozpočtu budú predstavovať približne 12 % celkového rozpočtu EÚ a mohli by prispieť k financovaniu nových priorít sumou až do výšky 22 miliárd eur ročne. Budú sa skladať z:

o   20 % príjmov zo systému obchodovania s emisiami,

o   3 % sadzbu uplatňovanú na nový spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (ktorý sa má postupne zaviesť po prijatí potrebných právnych predpisov),

o   príspevok členských štátov vypočítaný na základe množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v každom členskom štáte (0,80 eur za kilogram).

Novinky:

  • Rozpočet EÚ a právny štát – táto zásadná novinka prináša silnejšie prepojenie medzi finančnými prostriedkami EÚ a právnym štátom. EK navrhuje nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ pred finančnými rizikami súvisiacimi s  všeobecnými nedostatkami týkajúcimi sa právneho štátu v členských štátoch. Navrhované nové nástroje by Úniiumožnili pozastaviť, znížiť alebo obmedziť prístup k finančným prostriedkom EÚ spôsobom primeraným povahe, závažnosti a rozsahu nedostatkov pri dodržiavaní zásad právneho štátu.

 

  • Silnejšia a stabilnejšia hospodárska a menová únia – navrhujú sa dva nové nástroje:

o   program na podporu reforiem s celkovým rozpočtom 25 miliárd eur – poskytne finančnú a technickú podporu členským štátom pri realizácii  reforiem, najmä v súvislosti s európskym semestrom, patrí sem aj osobitná podpora členským štátom mimo eurozóny

o   Európsky nástroj stabilizácie investícií – pomôže udržiavať úroveň investícií v prípade veľkých otrasov.

Rabat

 

Postupné odstránenie všetkých rabatov a zníženie podielov, ktoré si členské štáty ponechávajú pri výbere colných príjmov do rozpočtu EÚ, a to zo súčasných 20 % na 10 %. Vďaka obom uvedeným opatreniam bude rozpočet EÚ jednoduchší a spravodlivejší.

 

Čo bude nasledovať?

 

Na základe dnešných návrhov Komisia predloží v priebehu nasledujúcich týždňov podrobné návrhy sektorových finančných programov. Návrh následne prerokujú členské štáty v Rade EÚ a v Európskom parlamente. Ambíciou EK je dosiahnuť dohodu ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu a samitom v Sibiu, ktorý sa uskutoční 9. mája 2019.

 

Informácie boli poskytnuté zo Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.